Tjenester


Vi følger kunden fra start til mål ved etablering av kvalitetssystemet

Vi deler mer enn gjerne vår kompetanse med våre kunder og vi bidrar med følgende tjenester:

Våre tjenester

 • Implementering av styringssystem (TQM Enterprise)
 • Oppsett av prosessdesign
 • Produktopplæring (moduler og funksjoner)
 • Kursvirksomhet – TQM Enterprise
 • Anbefale moduler i forhold til kundens behov og resultatmål
 • Rådgiving av parameteroppsett (årsaker/konsekvenser) i hendelsesrapportering
 • Oppsett iht. beste praksis som gir betydelige effektiviseringsgevinster
 • Bistå beste praksis i kontinuerlig forbedring (hendelsesbehandling)
 • Rådgiving for effektiv samhandling og rapportering i konsernstrukturer
 • Workshop / foredrag kvalitetsfaglige temaer
 • Bistand risikokartlegginger (TQM Enterprise)
 • Bistand til gjennomføring av spørreundersøkelse (TQM Enterprise)
 • Bistand sertifiseringsprosesser, eks ISO 9001
 • Prosjektledelse i forbindelse med ISO sertifisering
 • Prosesskartlegging iht ulike standarder, eks ISO 9001:2015
 • GAP analyse før ISO sertifisering
 • Utarbeide detaljert prosjektplan for sertifiseringsprosess
 • Kursvirksomhet (eks ISO standard, Risikostyring, beste praksis, osv)
 • Bistand risikokartlegginger (eks arbeidsoperasjoner)
 • Samsvarsvurderinger
 • Internrevisjoner
 • Leverandørrevisjoner
 • Bistå med Kvalitetslederrollen

 

Mer om tjenestene

Vi tilbyr en rekke av utvidede tjenester knyttet til kvalitetsarbeid, ISO-sertifisering, risikokartlegging mm.

 

GAP-analyse

I en GAP-analyse gjennomgår vi den dokumentasjonen dere har i dag opp mot aktuelle krav, for eksempel ISO 9001 og ISO 14001. Før man igangsetter en sertifiseringsprosess kan dette være nyttig for å få oversikt over:

 • Hvilke prosesser har man prosedyrer og rutiner for – og hvilke mangler?
 • Fungerer eksisterende prosedyrer og rutiner godt nok – og tilfredsstiller de kravene?
 • Hvordan prioritere arbeidet med det som må dokumenteres og forbedres?

Ved gjennomføring av en GAP-analyse med henblikk på ISO 9001 og/eller ISO 14001 går vår kvalitetsrådgiver gjennom dokumentasjonen hos dere og vurderer på et overordnet nivå om dette tilfredsstiller de aktuelle kravene. Eventuelle mangler dokumenteres.

Etter en slik analyse anbefaler vi at resultatene presenteres i et ledermøte eller tilsvarende, slik at man sikrer en god forankring av eventuelle behov for endringer i ledelsen.

En GAP-analyse kan også være fornuftig i forbindelse med resertifisering i henhold til de nye utgavene av ISO 9001 og ISO 14001. En GAP-analyse er en god måte å avdekke behov for endringer i eget ledelsessystem, utarbeide en handlingsplan og implementere nye krav, slik at man er godt forberedt til revisjon og resertifisering.

 

Revisjoner

Interne revisjoner er et krav både i forbindelse med sertifisering og HMS/Internkontroll. Vi opplever at mange virksomheter hverken har tid eller kompetanse til selv å gjennomføre slike revisjoner selv. Vi kan hjelpe dere både med å planlegge, gjennomføre og rapportere fra revisjonene, samt å gi intern opplæring av revisorer slik at dere bygger opp kompetanse, slik at dere på sikt selv å gjennomføre revisjonene.

Revisjoner av kritiske leverandører er for mange virksomheter også viktig, spesielt der leverandørene har betydelig innvirkning på kvaliteten på deres produkt- og tjenesteleveranse. For å sikre denne kvaliteten og samtidig opparbeide et godt samarbeid og kommunikasjon med leverandørene er revisjoner et godt verktøy, i tillegg til gjensidig forbedring.

 

Kursvirksomhet

Åpne og bedriftsinterne kurs i kvalitet- og miljø, risiko og HMS-styring

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs innenfor kvalitet, miljø, risikostyring og HMS. Vi har gode erfaringer med kurs der man har en kombinasjon av «forelesninger» og praktiske oppgaver med eksempler fra eget ledelsessystem. Det gjør at dere enkelt kan relatere teori fra kurset til reelle situasjoner i deres egen virksomhet. Temaer og varighet på kurset utformer vi sammen og etter deres behov.

Aktuelle temaer for kurs kan være:

 • Forstå intensjonene i ISO 9001 og ISO 14001
 • Kravene i ISO 9001 og ISO 14001, hva betyr de i praksis?
 • De nye kravene i ISO 9001 og ISO 14001, hvilke endringer er det og hvordan implementere disse?

 

Åpne og bedriftsinterne kurs i TQM Enterprise

Trenger dere opplæring eller oppfriskning i bruk av TQM Enterprise? Vi kan skreddersy kurs for Superbruker/Administrator, ledelsen eller andre brukergrupper, basert på deres behov.

Har du ikke behov for et bedriftsinternt kurs, ja så har vi også åpne kurs, der du møter andre brukere av TQM Enterprise, kanskje noen med samme utfordringene som deg? Når man møter andre brukere får diskutert hverandres løsninger og blir inspirert av hvordan andre har bygget opp og styrer sitt ledelsessystem.