Risikovurdering


Modulen benyttes for å unngå og forebygge uforutsette situasjoner, hendelser eller ulykker og å redusere virkningen og konsekvensene i tilfelle en uønsket hendelse.

Vi har en forventning om fremtiden og det er en balanse mellom sannsynlighet og konsekvens. Det handler om å tenke ett steg lenger. Modulen for risikovurdering gjør det mulig å lage scenarier og knytte risikoelementer til hvert scenarie. Deretter gjør man en risikovurdering på hvert risikoelement.

Hensikten med risikostyringen i TQM Enterprise er, i tillegg til å eliminere risiko, også å forstå risikoen så man kan utnytte fordelene og minimere ulempene. Modulen hjelper virksomheten til å ha kontroll på risikoen til enhver tid.

Risikovurdering – Fordeler for din virksomhetRisikovurdering

 • Kontroll på risikobildet til enhver tid
 • Scenarier knyttes direkte til prosessen
 • Risikoelementer knyttes direkte til scenariet
 • Svært enkelt å sette opp prosessene
 • Automatiske varslinger via e-post
 • Integrert med avviksmodulen – mulig å vurdere konsekvensen av inntrufne hendelser
 • Kraftig og oversiktlig statistikk-funksjon med full drilldown-funksjon
 • Linker til prosedyrer og nettsider som f.eks Arbeidstilsynet
 • Dokumentasjon av effektmålinger pr gjennomført tiltak
 • Full kontroll på rettighetsstyring
 • Støtter blant annet ISO 9001, ISO 17025
 • Standard språk er bokmål, nynorsk, engelsk og svensk

Noen risikokrav i nye ISO 2015

4.4 f) Ta hensyn til risikoer og muligheter slik det er bestemt i samsvar med kravene i 6.1

5.1.2 b) den øverste ledelse skal vise lederskap mht kundefokus ved å sikre at risikoene og mulighetene som kan berøre produkters og tjenesters samsvar og evnene til å øke kundetilfredshet, blir identifisert og tatt hensyn til.

6.1.1 Ved planlegging av ledelsessystemet for kvalitet skal organisasjonene vurdere forholdene nevnt i 4.1 og kravene nevnt i 4.2 og bestemme risikoer og muligheter som det er nødvendig å ta hensyn til for å:

 1. a) Sikre oppnåelse av tiltenkte resultater
 2. b) Forsterke ønsket effekt
 3. c) Forhindre eller redusere uønskede virkninger
 4. d) Oppnå forbedring

Internkontroll

Modulen for Risikostyring dekker blant annet §5 annet ledd nr 6 i Internkontrollforskriften – «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene».

Fleksibel løsning

– passer for enkeltmannsforetak og konsern

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Konsernstruktur

TQM Partner har flere store selskaper på kundelisten. En del av disse selskapene har valgt å sette opp løsningen spesielt i en konsernstruktur.

Fordeler i denne modulen:

 • Morselskap har fulle innsynsrettigheter og kan se overordnet statistikk for alle selskapene
 • Innsynsrettigheter kan åpnes i mellom selskapene
Forrige modul
Avviksbehandling
Neste modul
Aktiviteter